Gaelic

content

gaelic

Gaelic is intrinsic to our island culture and heritage. UHI Outer Hebrides, as the only tertiary education provider in the Western Isles, is uniquely situated to help drive forward a revitalisation of Gaelic within our communities.  

Tha roinn na Gàidhlig aig UHI Innse Gall a’ lìbhrigeadh farsaingeachd de chùrsaichean Àrd Ìre, a’ toirt a-steach dà chùrsa fo-cheuma tro mheadhan na Gàidhlig – BA (le Urram) Cànan agus Cultar agus BA (le Urram) Gàidhlig agus Leasachadh, a thilleadh air BA (le Urram) Gaelic Scotland a tha air a’ lìbhrigeadh tro mheadhan na Beurla.  Tha an luchd-oide cuideachd an sàs ann am BA (le Urram) Gàidhlig agus Foghlam, PGDE Teisteanas Proifeasanta For-cheum ann am Foghlam (slighe Ghàidhlig), agus ann an cùrsaichean ceuma eile leithid BA (le Urram) Litreachas agus BSc Leasachadh Dùthachail.  Tha spèisealachadan an luchd-oide a’ gabhail a-steach, am measg chuspairean eile, litreachas, beul-aithris, ionnsachadh cànain agus leasachadh coimhearsnachd.

Tha a’ Cholaisde a’ lìbhrigeadh chùrsaichean aig ìre Foghlam Adhartach do luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig, eadar clasaichean comhraidh neo-fhoirmeil agus cùrsaichean barantaichte le Ùghdarras Teisteanas na h-Alba.  Bithear cuideachd a’ ruith chlasaichean do dh’fhileantaich/luchd-ionnsachaidh adhartach a tha airson nan sgilean litearrachd aca a leasachadh.

Tha UHI Innse Gall, mar an t-aon sholaraiche foghlaim treas-ìre sna h-eileanan, air leth suidhichte airson a bhith an sàs ann an ath-bheothachadh na Gàidhlig sna coimhearsnachdan againn. Thathar ag aithneachadh cho cudromach ’s a tha e a bhith a’ toirt a’ Cholaisde agus a’ choimhearsnachd ri chèile agus an luach a tha ann an cànan, cultar agus dualchas nan eilean againn.  Tha sinn dealasach mu bhith a’ toirt taic do leasachadh sgilean agus ionnsachadh cànain, ag obair còmhla ri buidhnean dualchais agus coimhearsnachd gus an dualchas seo a dhìon agus adhartachadh mar sho-mhaoin coimhearsnachd.

We recognise the importance of bringing the college and community together and we are committed to supporting the development of language skills and learning, working with heritage and community groups to protect this legacy and to promote it as a community asset.

Our Gaelic Language and Culture department deliver a diverse HE programme, offering two Gaelic medium undergraduate degrees:

  • BA (Hons) Gaelic Language & Culture 
  • BA (Hons) Gaelic and Development 
  • We also offer BA(Hons) Gaelic Scotland, which is delivered through the medium of English

Our staff are involved in teaching on the MA Gaelic with Education programme and the Gaelic pathway of the PGDE course, as well as on other degree programmes such as BA (Hons) Literature and BSc. Sustainable Development.  Our combined subject specialisms range from literature to folklore, from language learning to community development, and several others in between.

We deliver a number of Further Education courses for learners of Gaelic, ranging from informal conversation classes to SQA accredited courses.  We also deliver short courses to fluent speakers/advanced learners who wish to improve and enhance their literacy skills.  Find out more information about our courses and immerse yourself in our language and culture.

content