Gaelic

content

Tha an rannsachadh air a’ chuspair seo san fharsaingeachd mu dheidhinn Gàidhlig sa Choimhearsnachd. Tha ùidh shònraichte againn ann am mar a tha Gàidhlig air a filleadh a-steach na cànan obrach sa choimhearsnachd, agus anns an àite a th’ aig cànan agus litreachas na Gàidhlig ann an sòisealtas adhartach Eòrpach.

 

gaelic

The research in this theme is loosely based around the concept of “Gaelic in the community”.

We are particularly interested in the integration of Gaelic as a working language in the community and the role of Gaelic language and literature in a progressive European society.

  • Contact: Dr Anne Frater - Programme Leader for the BA Gaelic Scotland