University nursing department relocates to new home at Lews Castle College UHI.

The University of Highlands and Islands department of nursing and midwifery has moved from the Western Isles Hospital to Lews Castle College UHI. Staff are busy planning for the start of the term from their new location within the College buildings, and the timing fits well with a return to more face-to-face teaching as COVID-related rules change.

The move will help nursing students to benefit from being located with a larger student community and with more extensive student facilities. It will also provide extra space in the hospital to support clinical service delivery in NHS Western Isles.

Department staff and students will continue to work closely with NHS Western Isles colleagues.  

Speaking about the move, Marie Cameron, head of undergraduate nursing at the university, said: “Whilst this is an end of an era in some ways, we are very much looking forward to the opportunities that this relocation will afford, and we are confident that it will improve the student experience and facilitate new networking opportunities for staff.  Our long-standing relationship with NHS Western Isles will continue to be a core element of our wider partnership working.”

Lews Castle College UHI Principal and Chief Executive Sue Macfarlane said: “We are delighted to be welcome the university’s department of nursing to our Stornoway Campus. It is wonderful to be able to offer the staff and students larger facilities and more opportunities as well as continuing to work closely with NHS Western Isles and develop new opportunities for our local community.”  

To find out more about health courses at the University of the Highlands and Islands, visit www.uhi.ac.uk/courses

Roinn Banaltramachd Oilthigh na Gàidhealtachd a’ gluasad gu Colaisde a’ Chaisteil UHI.

Tha Roinn Banaltramachd agus Banas-glùine Oilthigh na Gàidhealtachd is nan Eilean air gluasad bho Ospadal nan Eilean gu Colaisde a’ Chaisteil UHI.  Tha luchd-obrach trang ag obair a dh’ionnsaigh toiseach na teirm ùire anns a’ Cholaisde.  Tha an imrich seo a’ tighinn aig àm freagarrach oir thathar air tòiseachadh a’ tilleadh air ais gu barrachd teagaisg aghaidh-ri-aghaidh ri linn atharrachaidhean ann an riaghailtean COVID.

Bidh e na chuideachadh do dh’oileanaich bhanaltram a bhith còmhla ri oileanaich eile ann an togalach anns a bheil deagh uidheamachd.  Tha an gluasad seo cuideachd a’ saorachadh barrachd àite anns an ospadal airson sheirbheisean clionaigeach a lìbhrigeadh.

Cumaidh luchd-obrach agus oileanaich orra ag obrachadh gu dlùth le co-obraichean ann an NHS Eilean Siar.

Thuirt Marie Chamshron, ceannard fo-cheum banaltramachd anns an oilthigh: “Ged is e deireadh linn a tha seo ann an cuid a dhòighean, tha sinn a’ dèanamh fiughair ris na cothroman a tha an cois a’ ghluasaid seo, agus tha sinn gu mòr den bheachd gun cur e ri eòlas nan oileanach agus gun toir e cothroman don luchd-teagaisg ceanglaichean a thogail le com-pàirteachaidhean.  Bidh an ceangal làidir eadar sinn agus luchd-obrach NHS Eilean Siar ann an teis-mheadhan an co-obrachaidh sin.”

Thuirt Sue NicPhàrlain, Prionnsabal agus Ceannard Colaisde a’ Chaisteil: “The sinn air leth toilichte a bhith a’ cur fàilte air roinn banaltramachd an oilthigh gun àrainn againn ann an Steòrnabhagh.  Tha e mìorbhaileach a bhith a’ tabhann ghoireasan agus chothroman do na h-oileanaich agus cuideachd a bhith a’ cumail oirnn ag obair gu dlùth le NHS Eilean Siar gus cothroman ùra a chruthachadh don choimhearsnachd againn.

Airson barrachd fiosrachaidh mu chùrsaichean slàinte ann an Oilthigh na Gàidhealtachd is nan Eilean, thigibh gu www.uhi.ac.uk/courses

ENDS

About Lews Castle College UHI

 

Media enquiries: Kathryn Lamont Smith – kathryn.lamontsmith@uhi.ac.uk - 07817530062

Website: https://www.lews.uhi.ac.uk/

Telephone: 01851 770 000

Facebook: https://www.facebook.com/LewsCastleCollegeUHI

Twitter: https://twitter.com/lccuhi

Instagram: @lcc_uhi