Transition Board member vacancies

Applications open for Transition Board member vacancies | Tagraidhean fosgailte airson àiteachan bhall air a’ Bhòrd Eadar-amail

We are looking to recruit members to the Transition Board of UHI North, West and Hebrides as we move towards merger with our partners, UHI X and UHI X.

This is an excellent opportunity to share your knowledge and expertise, while playing an active role in shaping our new college.

UHI North Highland, UHI Outer Hebrides and UHI West Highland will merge in August 2023 to form UHI North, West and Hebrides, pending Scottish Government approval.

Up until now, a Partnership Board has been in place to oversee the merger.  Now that the Boards of Management at UHI North Highland, UHI Outer Hebrides and UHI West Highland have approved the merger proposal and business case, the Partnership Board is being replaced by a Transition Board, which will eventually become the Board of Management for UHI North, West and Hebrides.

The Transition Board/Board of Management will set the overall strategic direction for UHI North, West and Hebrides and is responsible for its corporate governance.

By coming together, UHI North Highland, UHI Outer Hebrides and UHI West Highland will create a more sustainable organisation with combined capacity and resource to grow the curriculum, research, and innovation; develop existing and new partnerships to support employers address skills gaps and retain, attract and nurture talent; and become more responsive to the social, cultural, and economic opportunities in our regions.

With 9000 students, 600 staff and 19 learning centres and campuses stretching from Caithness and Sutherland, Ross and Cromarty to Lochaber, Wester Ross, Skye, and the Outer Hebrides, the merged college is ideally placed to develop Gaelic language provision and respond to the region’s key growth sectors including the economic opportunities around net zero decarbonisation, renewable energy, engineering, advanced manufacturing, and aquaculture.

The Boards of Management at UHI North Highland, UHI Outer Hebrides and UHI West Highland will continue to work alongside the Transition Board until vesting date.

Applications are invited from current members of our Board of Management and external candidates.

The closing date for applications is 4pm on Thursday 9 February.

For more information, and to download an application pack, visit: Transition Board - Rural and Islands College Merger Project (uhi.ac.uk)

Tha sinn a’ coimhead ri bhith a’ faighinn bhall airson Bòrd Eadar-amail UHI Gàidhealtachd a Tuath, UHI Innse Gall agus UHI Gàidhealtachd an Iar agus sinn a’ gluasad air adhart gu co-aonadh le ar com-pàirtichean.

Is e sàr chothrom a tha seo a bhith a’ co-roinn ur n-eòlais agus ur n-ealantais, agus a bhith an sàs gu gnìomhach ann a bhith a’ cumadh ar colaiste ùir. 

Co-aonaidh UHI Gàidhealtachd a Tuath, UHI Innse Gall agus UHI Gàidhealtachd an Iar san Lùnastal 2023 gus a bhith a’ stèidheachadh UHI a Tuath, an Iar agus Innse Gall, ma gheibhear cead bho Riaghaltas na h-Alba.

Chun na h-ìre seo, tha Bòrd Com-pàirteachais air a bhith ann an àite airson sùil a chumail air a’ cho-aonadh.  Leis gu bheil na Bùird Rianachd aig UHI Gàidhealtachd a Tuath, UHI Innse Gall agus UHI Gàidhealtachd an Iar air aontachadh ris a’ mholadh airson co-aonadh agus ris a’ chùis gnothachais, tha Bòrd Eadar-amail a’ dol an àite a’ Bhùird Co-aonaidh, agus aig a’ cheann thall bidh seo mar am Bòrd Rianachd airson UHI a Tuath, an Iar agus Innse Gall.

Suidhichidh Am Bòrd Eadar-amail/ Am Bòrd Rianachd an stiùir ro-innleachdail san fharsaingeachd airson UHI a Tuath, an Iar agus Innse Gall agus tha e an urra ris an riaghladh chorporra aige.

Le bhith tighinn còmhla, cruthaichidh UHI Gàidhealtachd a Tuath, UHI Innse Gall agus UHI Gàidhealtachd an Iar buidheann nas seasmhaiche le comas agus goireas còmhla gus curraicealam, rannsachadh agus ùr-ghnàthachadh fhàs; com-pàirteachasan a tha ann a-cheana agus feadhainn ùra a leasachadh gus taic a thoirt do luchd-fastaidh dèiligeadh ri gainnead sgilean san raon againn agus cumail, tàladh agus fàs tàlant; agus a bhith nas mothachail air na cothroman sòisealta, cultarail agus eaconamach a tha sna roinnean againn.

Le 9000 oileanach, 600 neach-obrach agus 19 ionadan ionnsachaidh agus àrainnean a’ sìneadh bho Ghallaibh is Cataibh, Ros is Cromba gu Loch Abar, Ros an Iar, An t-Eilean Sgitheanach, agus na h-Eileanan an Iar, tha a’ cholaiste aonaichte ann an suidheachadh air leth freagarrach airson solar Gàidhlig a leasachadh agus freagairt a thoirt do prìomh roinnean fàis, a’ gabhail a-steach nan cothroman eaconamach timcheall air dì-charbonachadh lom neoni, lùth ath-nuadhachail, innleadaireachd, saothrachadh adhartach, agus tuathanachas-uisge.

Leanaidh na Bùird Rianachd aig UHI Gàidhealtachd a Tuath, UHI Innse Gall agus UHI Gàidhealtachd an Iar orra ag obair ri taobh a’ Bhùird Co-aonaidh chun a’ cheann-là stèidheachaidh.

Thathar a’ sireadh iarrtasan bho bhuill a tha an-dràsta air ar Bòrd Rianachd agus luchd-tagraidh on taobh a-muigh. 

Is e ceann-là dùnaidh nan iarrtasan 4f air Diardaoin 9 Gearran. 

Airson tuilleadh fiosrachaidh, agus airson paca-iarrtais a luchdachadh a-nuas, tadhail air: Am Bòrd Eadar-amail - Pròiseict Cothlamadh Colaisdean Dùthchail agus Eileanan (uhi.ac.uk)