SpeakGaelic Launches at LCC UHI

Lews Castle College UHI and Community Learning Hebrides Partner for the Launch of SpeakGaelic

Lews Castle College UHI and Community Learning Hebrides, Comhairle nan Eilean Siar’s Adult Learning team, with support from e-Sgoil are delighted to be working together on the new SpeakGaelic programme launching across Scotland later this month. As well as delivering SpeakGaelic classes, LCC UHI will also be training community tutors for delivery via the College and Community Learning Hebrides.

The collaboration will see SpeakGaelic delivered across the Outer Hebrides in the college, online and in local communities. Local classes are already planned for Ness, Lochs, Breasclete and Benbecula with more to come in 2022 to increase reach across the islands and beyond.

SpeakGaelic, a new, wide-ranging, multi-faceted learning brand, developed in partnership between MGALBA, BBC Alba and Sabhal Mòr Ostaig, with support from Bòrd na Gàidhlig, offers the most comprehensive approach to learning Scottish Gaelic in a generation.

SpeakGaelic will offer users the option of face-to-face classes, self-guided online learning, and media content through a variety of platforms – or all three at the same time. As well as complete beginners, SpeakGaelic will be aimed at enabling lapsed or less confident speakers to use their Gaelic with confidence.

LCC UHI & Community Learning Hebrides have designed their delivery to compliment each other and offer learners slightly different options. LCC UHI will be offering the full SpeakGaelic A1 course face-to-face in its Stornoway and Benbecula campuses, as well as in community-based classes from October 2021.This will compliment their wide range of existing Gaelic courses, from short courses such as Ulpan Online and Gaelic Conversation, through to degree level programmes. Community Learning Hebrides will be delivering SpeakGaelic classes online and offering learners the opportunity to try out the courses in three ten week blocks as well as offering an online conversation circle and its ‘Conversational Gaelic’ course.

Angela Weir, Gaelic lecturer at LCC UHI said: ‘LCC UHI and Community Learning Hebrides are pleased to offer Gaelic learners the opportunity to be part of this exciting new development in Gaelic language learning.  Through the delivery of SpeakGaelic classes, LCC UHI and Community Learning Hebrides will increase access to Gaelic learning throughout the Western Isles. The course will be delivered in LCC UHI’s Stornoway and Benbecula campuses, but it is especially gratifying to be able to offer classes in the community.  The cooperation between LCC UHI and Community Learning Hebrides has ensured that classes can be offered in a greater number of communities throughout the Western Isles, while our Tutor Training course, which is funded by Bòrd na Gàidhlig, will ensure quality assurance in delivery of these classes.’

 

Mira Byrne, Gaelic Development Officer at e-Sgoil said: ‘Working with LCC UHI to increase and better coordinate our community-based Gaelic classes has been exciting and rewarding, and the SpeakGaelic course has provided us with an excellent opportunity to align our respective offers more closely. The Tutor Training course currently being developed further promises to equip our tutors with the knowledge and confidence required to deliver community classes of an excellent standard.

 

Colaisde a’ Chaisteil agus Ionnsachadh Coimhearsnachd Innse Gall a’ co-obrachadh mu choinneimh SpeakGaelic ga chur air bhog

Tha Colaisde a’ Chaisteil agus Ionnsachadh Coimhearsnachd Innse Gall - sgioba Foghlam Inbheach Comhairle nan Eilean Siar - le taic bho e-Sgoil, toilichte a bhith a’ co-obrachadh air cùrsa SpeakGaelic a thèid a chur air bhog air feadh Alba nas fhaide air adhart air a’ mhios seo.  Cuide ri bhith a’ lìbhrigeadh chlasaichean SpeakGaelic, bidh Colaisde a’ Chaisteil a’ trèanadh luchd-oide gus cùrsaichean cànain a theagasg anns na coimhearsnachdan, an dà chuid don Cholaisde agus do dh’Ionnsachadh Coimhearsnachd Innse Gall.

Is e iomairt ùr, fharsaing agus ioma-fhillte a tha ann an SpeakGaelic.  Tha e a’ tabhann meadhan cho iomlan ’s a th’ air a bhith ann fad ginealach airson Gàidhlig ionnsachadh.

Gheibh luchd-ionnsachaidh cothrom clasaichean SpeakGaelic a dhèanamh aghaidh-ri-aghaidh no air-loidhne, no faodar an cùrsa a leantainn tro ionnsachadh fèin-stiùirichte air làrach-lìn SpeakGaelic, no tro shusbaint meadhain.  A bharrachd air fìor luchd-ionnsachaidh, tha SpeakGaelic ag amas air luchd-ionnsachaidh a tha airson na tha aca de Ghàidhlig cheuna a leasachadh.

Tha Colaisde a’ Chaisteil agus Ionnsachadh Coimhearsnachd Innse Gall air co-obrachadh a thaobh nam modhan lìbhrigidh aca, a’ ciallachadh gum bi barrachd sùbailteachd ann do dh’oileanaich.  Bidh Colaisde a’ Chaisteil UHI a’ lìbhrigeadh cùrsa slàn A1 SpeakGaelic aghaidh-ri-aghaidh bhon Dàmhair 2021 air na campasan aca ann an Steòrnabhagh agus Beinn na Faoghla, a bharrachd air clasaichean coimhearsnachd.  Tha an cùrsa seo a’ cur ris an roghainn fharsaing de chùrsaichean a tha a’ Cholaisde a thabhann, bho chùrsaichean goirid leithid Ulpan air-loidhne agus Clasaichean Còmhraidh air-loidhne, suas gu cùrsaichean ceuma tro mheadhan na Gàidhlig.   Bidh Ionnsachadh Coimhearsnachd Innse Gall a’ lìbhrigeadh chlasaichean SpeakGaelic air-loidhne agus a’ tabhann ceacall-comhraidh agus clas ‘Coversational Gaelic’.

 

Thuirt Angela Weir, neach-oide Gàidhlig aig LCC UHI: “Tha Colaisde a’ Chaisteil agus Ionnsachadh Coimhearsnachd Innse Gall toilichte cothrom a thoirt do dh’oileanaich pàirt a ghabhail anns an leasachadh ùr seo a thaobh ionnsachaidh Gàidhlig.  Tro bhith a’ lìbhrigeadh chlasaichean SpeakGaelic, tha Colaisde a’ Chaisteil agus Ionnsachadh Coimhearsnachd Innse Gall a’ leudachadh chothroman ionnsachadh na Gaidhlig air feadh nan Eilean Siar.  Thèid an cùrsa a’ lìbhrigeadh air na campasan againn ann an Steòrnabhagh agus Beinn na Faoghla, ach tha sinn gu sònraichte toilichte na clasaichean a thabhann ann an diofar choimhearsnachdan.  Tha an co-obrachadh eadar Colaisde a’ Chaisteil agus Ionnsachadh Coimhearsnachd Innse Gall a’ ciallachadh gun urrainnear barrachd chlasaichean a thabhann ann am barrachd choimhearsnachdan anns na h-Eileannan, agus cuiridh an Cùrsa Oide againn, a tha air a mhaoineachadh le Bòrd na Gàidhlig,  ri ìre chàilleachd nan clasaichean.”

 

Thuirt Mira Byrne, Oifigear Leasachaidh Gàidhlig e-Sgoil: “Tha a bhith ag obair le Colaisde a’ Chaisteil gus leudachadh a thoirt air na clasaichean coimhearsnachd againn ann an dòigh a tha a’ co-òrdanachadh na h-obrach air a bhith brosnachail agus tlachdmhor.  Tha SpeakGaelic air cothrom air leth a thoirt dhuinn co-thaobhachadh a dhèanamh air na tha gach buidheann a’ tabhann, agus bheir an Cùrsa Oide, a thathar a’ leasachadh an-dràsta fhèin, eòlas agus misneachd do na h-oidean mu coinneimh nan clasaichean coimhearsnachd a’ lìbhrigeadh gu sàr ìre chàilleachd.

Tha fhios againn uile gu bheil tòrr obair ri dhèanamh ma thathar airson cothrom Gaidhlig ionnsachadh a thabhann do dhaoine ann an gach coimhearsnachd sna h-Eileanan, ge bith an e fìor luchd-ionnsachaidh a th’ annta no daoine a tha a’ tilleadh air ais don chànan.  Chan eil teagamh ann gur e leasachadh cudromach a thaobh an amas seo a choileanadh a tha ann am barrachd co-obrachaidh eadar an dà bhuidhinn foghlam inbheach as motha san roinn, agus tha mi a’ coimhead air adhart ri cumail a’ dol ag obair leis a’ Cholaisde san iomairt seo.”

 

Find out more about the course: Gaelic - SpeakGaelic (uhi.ac.uk)

Find out more about SpeakGaelic: SpeakGaelic

 

ENDS

 

About Lews Castle College UHI

 

 

Media enquiries: Kathryn Lamont Smith – kathryn.lamontsmith@uhi.ac.uk - 07817530062

 

Website: https://www.lews.uhi.ac.uk/

Telephone: 01851 770 000

 

Facebook: https://www.facebook.com/LewsCastleCollegeUHI

Twitter: https://twitter.com/lccuhi

Instagram: @lcc_uhi

 

Logos