Lews Castle College UHI Fashion Students Take Over Stornoway Shop Window

In a celebration of fashion and collaboration the Lews Castle College UHI students have been gifted the window at Lewis Revivals in the centre of Stornoway to showcase their end of year work.

The students and their lecturers have curated a window display of the student’s work and exhibited some of the exquisite designs expertly crafted by the students as part of their HND.

Over the past three years the Fashion Department at LCC has developed to include the provision of NC & HNC/HND levels of study to a broad spectrum of students in a bespoke and inspirational manner. 

The NC Level course focuses on introducing students to the practical foundations of Fashion Design; Pattern Cutting, Industrial sewing techniques & Illustration, alongside an analysis of the fashion industry and the opportunity to study an NPA in Harris Tweed. The HN Courses enable students to not only build upon the skills learnt in the NC but also introduces them to specialised skills in Corsetry, Bridal Wear and Millinery.

Netty Sopata, Fashion Course Leader at LCC UHI said, “This is a perfectly timed opportunity and great location for our students to showcase a glimpse of their end – of year collections. Everyone has had a challenging year, but these guys have kept focused and worked exceptionally hard, under challenging conditions to complete their studies to a high standard. A huge thankyou to Sarah at Lewis Revivals for giving the students this opportunity. If anyone is interested in studying fashion, please go and see the display; It will give you an insight into the different pathways students have taken to reach the standard of craftsmanship on display and if anyone is interested in applying for the 21/22 NC or HNC feel free to email me with any questions”

Student Jackie Keddie said, “I have been sewing for many years but during my time at college I have learned so much more; I have gained more skills and confidence and have had the privilege to work with tutors who have a great knowledge of the fashion business and fashion illustration”.

Student Breagha Halbert said, “Before starting the course, I was fresh out of high school. I have been studying Fashion at Lews Castle College, UHI for two years now. I have achieved the HNC and have very nearly completed the HND. Learning to create my own designs and taking part in things that I am actually interested in has been amazing. If this course continues to a degree level I will definitely be joining!”

Lewis Revival is an independent shop in Stornoway with a sustainable lifestyle focus that includes a carefully curated collection of vintage and new items for the home, as well as vintage Harris Tweed clothing. As an official stockist of Frenchic Furniture Paint® and with a full range of Fairly Traded and locally made treasures, the business seeks to promote ethical consumer choices through reuse, upcycling, and through support of local craftspeople and the global Fair Trade movement.

The business enjoys collaborating with the adjoining shop Empty House Traders, which features Fairly Traded clothing and gifts, vintage clothing, a collection of vintage vinyl records and books, and a local market gallery that provides a collaborative space in town for local artists and craftspeople to showcase and sell their work.

About Lews Castle College UHI

  • Lews Castle College UHI is a further and higher education college in the Outer Hebrides, Scotland. It is part of the University of the Highlands and Islands.
  • We offer courses in Fashion: Design Production with Retail in our state-of-the-art fashion studios at our LCC UHI Campus.
  • Find out more about studying Fashion at LCC UHI.
  • You can find out more about courses at LCC UHI - Courses - Lews Castle College UHI

 

Media enquiries: Kathryn Lamont Smith – kathryn.lamontsmith@uhi.ac.uk - 07817530062

Website: https://www.lews.uhi.ac.uk/

Telephone: 01851 770 000

Facebook: https://www.facebook.com/LewsCastleCollegeUHI

Twitter: https://twitter.com/lccuhi

 

---------------------------------------------------

 

23 Ògmhios 2021

Fios Naidheachd

Oileanaich Fasain Colaisde a’ Chaisteil UHI a’ gabhail thairis uinneag bùth ann an Steòrnabhagh

Tha na h-oileanaich agus an òraidichean air taisbeanadh de dh’obair nan oileanach ullachadh san uinneig agus air sealltainn cuid den obair-deilbh a chaidh a dhèanamh gu h-ealanta leis na h-oileanaich mar phàirt den HND. 

Thar nan trì bliadhna a chaidh seachad tha Roinn an Fhasain aig LCC air a thighinn air adhart gu bhith a’ gabhail a-steach ìrean ionnsachaidh de ìrean NC & HNC/HND do raon farsaing de dh’oileanaich ann an dòigh sònraichte agus brosnachail.   

Tha an cùrsa ìre NC a’ cuimseachadh air a bhith ag ionnsachadh bunaitean practaigeach de Fhasan, Deilbh, Gearradh Phàtran, modhan-obrach fuaigheal gnìomhachail & dealbhach, agus anailis de ghnìomhachas an fhasain agus an cothrom cùrsa NPA sa Chlò Hearach a dhèanamh.  Tha na Cùrsaichean HN a’ toirt cothrom do dh’oileanaich chan e a-mhàin togail air na sgilean a dh’ionnsaich iad san NC ach tha e cuideachd ag ionnsachadh sgilean speisealta ann an Corsaidean, Aodach Bainnse agus Adaireachd. 

Thuirt Netty Sopata, Ceannard a’ Chùrsa Fasain aig LCC UHI, “Is e cothrom ann an deagh àm a tha seo agus suidheachadh air leth math airson ar n-oileanaich a bhith a’ sealltainn beagan den obair aca aig deireadh na bliadhna.  Tha bliadhna dhùbhlanach air a bhith aig a h-uile duine, ach tha iad seo air cumail orra a’ cuimseachadh agus ag obair air leth cruaidh, ann an suidheachaidhean dùbhlanach gus an cùrsa foghlaim a chrìochnachadh gu àrd ìre.  Mòran taing dha-rìribh do Sarah aig Lewis Revivals airson an cothrom seo a thoirt dha na h-oileanaich.  Ma tha ùidh aig neach ann a bhith a’ dèanamh cùrsa fasain, thèid a dh’fhaicinn an taisbeanaidh; bheir e beachd dhut air na slighean eadar-dhealaichte a tha na h-oileanaich air a ghabhail gus an ìre de dh’obair-ceàirde a ruighinn a tha air a thaisbeanadh agus ma tha ùidh aig neach sam bith iarrtas a chur a-steach airson an 21/22 NC no an HNC cuir post-dealain thugam le ceistean sam bith. 

Thuirt an t-oileanach Jackie Keddie, “Tha mi air a bhith a’ fuaigheal airson iomadh bliadhna ach an uair a bha mi sa cholaiste dh’ionnsaich mi an t-uabhas;  Tha mi air barrachd sgilean agus misneachd fhaighinn agus fhuair mi an cothrom obrachadh le oidean aig a bheil mòr-eòlas air gnìomhachas an fhasain agus dealbhachadh fasain”.

Thuirt an t-oileanach Breagha Halbert, “Mus do thòisich mi air a’ chùrsa, bha mi dìreach air an àrd-sgoil fhàgail.  Tha mi air a bhith a’ dèanamh a’ chùrsa Fasain aig Colaisde a’ Chaisteil, UHI airson dà bhliadhna a-nis.  Tha mi air an HNC fhaighinn agus cha mhòr nach eil mi air an HND a chrìochnachadh.  Tha e air a bhith iongantach a bhith ag ionnsachadh a bhith a’ dèanamh an obair-deilbh agam fhèin agus a’ gabhail pàirt ann an nithean sa bheil ùidh agam  Ma leanas an cùrsa seo air adhart gu ìre ceum gu cinnteach bidh mi ga dhèanamh!”

Is e bùth neo-eisimeileach ann an Steòrnabhagh a tha ann an Lewis Revival le dòigh-beatha le cuimse sheasmhach a tha a’ gabhail a-steach cruinneachadh a chaidh a tharraing ri chèile de nithean ùra agus aosta airson an taigh, cho math ri seann aodach air a dhèanamh de Chlò Hearach.  Mar bhùth a tha gu h-oifigeil a’ reic Peanta Àrnais Frenchic® agus le làn raon de dh’ulaidh Malairt Chothromach agus cuid a chaidh a dhèanamh gu h-ionadail, tha an gnothachas ag amas a bhith ag àrdachadh roghainnean luchd-cleachdaidh tro ath-chleachdadh, ath-chuairteachadh, agus tro thaic luchd-ciùird ionadail agus an gluasad cruinneil de Mhalairt Chothromach.

Tha an gnothachas a’ mealtainn co-obrachadh le Empty House Traders, aig a bheil aodach agus tiodhlacan Malairt Chothromach, seann aodach, cruinneachadh de sheann chlàran agus leabhraichean, agus gaileiridh margaidh ionadail a tha a’ toirt àite chom-pàirteachail sa bhaile do luchd-ealain agus luchd-ciùird gus an obair a shealltainn agus a reic.

Mu Cholaisde a’ Chaisteil UHI

 

  • Is e Colaisde a’ Chaisteil UHI colaiste foghlam adhartach agus àrd-ìre a tha anns Na h-Eileanan an Iar. Tha i mar phàirt de dh’Oilthigh na Gàidhealtachd is nan Eilean.
  • Tha sinn a’ tabhann cùrsaichean ann am Fasan: Riochdachadh Deilbh le agus Reic sna sàr stiùidiothan againn aig ar Campas LCC UHI.
  • Gheibh sibh tuilleadh a-mach mu chùrsaichean aig LCC UHI –

Cùrsaichean-Colaisde a’ Chaisteil UHI

Clothes in a windowClothes in a window

Clothes in a window