Lews Castle College UHI & HebCelt Celebrate Gaelic language and music.

Lews Castle College UHI are again working in partnership with HebCelt, delivering a series of online Gaelic, music and cultural workshop through the 2021 Survival Sessions.

see full size image
Workshop leaders Anna Murray, Duncan Sneddon, Magaidh Smith & Kathleen MacInnes.

We are delighted to be working together to celebrate the culture and heritage of the Outer Hebrides through our music and Gaelic language. LCC UHI have been delivering Music and Gaelic courses from the Outer Hebrides for decades and their award winning staff have come together to create a unique programme of events for the Survival Sessions.

As part of the 2021 Survival Sessions, LCC UHI have commissioned a series of short instrumental and song workshops, the Atlantic Arc Sessions, highlighting the local, national and European reach of both the Hebcelt festival and Lews Castle College UHI.

Each workshop explores the music from a different Celtic Nation and is delivered by a leading exponent from the tradition.  Lews Castle College have developed world renowned music courses, taught by award winning musicians and lecturers, attracting students from all over the world to study – in the islands and from their own location.  These workshops are named after the title of a module delivered as part of the MA Music and the Environment led by fiddler and lecturer in music - Simon Bradley.

Our hugely popular Gaelic language taster classes also return, where you can work with an expert teacher to learn useful Gaelic phrases and start your Gaelic journey. These courses have been supported by funding from Bòrd na Gàidhlig.

Also supported by Bòrd na Gàidhlig, we also have a series of cultural workshops, taught in Gaelic. Local musicians Kathleen MacInnes and Anna Murray will share their expertise in Gaelic song, while Duncan Sneddon will explore psalm precenting and Magaidh Smith will perform and explain the art of Gaelic storytelling.  These workshops will be taught in Gaelic.

___________________________

Cànan agus ceòl na Gàidhlig gam brosnachadh le Colaisde a’ Chaisteil UHI agus Fèis Cheilteach Innse Gall. 

Bidh Colaisde a’ Chaisteil UHI a’ compàirteachadh a-rithist le Fèis Cheilteach Innse Gall gus sreath de bhùithtean-obrach air-loidhne air cànan, ceòl agus cultar nan Gàidheal a lìbhrigeadh tro Survival Sessions 2021.

Tha sinn air leth toilichte a bhith ag obair còmhla gus cultar agus dualchas Innse Gall a thoirt am follais tro ar cànan agus ar ceòl. Tha Colaisde a’ Chaisteil UHI air a bhith a’ teagasg chùrsaichean Gàidhlig agus cùrsaichean ciùil fad bhliadhnaichean, agus tha an luchd-teagasg air tighinn còmhla gus sreath sònraichte de thachartasan a chur ri chèile mar phàirt de na Survival Sessions.

Mar phàirt de na Survival Sessions 2021, tha Colaisde a’ Chaisteil UHI air luchd-ciùil agus seinneadairean a choimiseanachadh gus sreath de bhùithtean-obrach goirid, seiseanan Atlantic Arc, a lìbhrigeadh.  Tha iad seo a’ dearbhadh nan ceanglaichean ionadail, nàiseanta agus Eòrpach a tha aig an dà chuid Fèis Cheilteach Innse Gall agus Colaisde a’ Chaisteil UHI.

Bidh gach bùth-obrach a’ togail air ceòl bho dhùthaich Cheilteach fa-leth, agus e air a lìbhrigeadh le sàr neach-ciùil on dualchas sin.  Tha Colaisde a’ Chaisteil UHI air cùrsaichean ciùil a chruthachadh a tha air cliù a chosnadh air feadh an t-saoghail, agus iad air an teagasg le luchd-ciùil agus luchd-teagasg a tha air duaisean a bhuannachadh sna raointean sin.  Tha oileanaich air tighinn thuca bho air feadh an t-saoghail – cuid anns na h-eileanan, cuid nan dachaighean fhèin.  Tha an sreath de bhùithtean-obrach seo air an ainmeachadh air modal a tha air a lìbhrigeadh le Simon Bradley, òraidiche agus fìdhlear, mar phàirt den chùrsa MA Ceòl agus an Àrainneachd,

Tha fèill mhòr air a bhith air na clasaichean far am faighear blasad Gàidhlig agus tha iad sin a’ tilleadh fo stiùir oide ealanta, a’ tòiseachadh le abairtean feumail gus do chur air slighe na Gàidhlig. Tha na cùrsaichean seo gan ruith le taic bho Bhòrd na Gàidhlig.

Cuideachd le taic bho Bhòrd na Gàidhlig, tha sreath de bhùithtean-obrach ceangailte ri dualchas na Gàidhlig.  Bidh Kathleen NicAonghais agus Anna Mhoireach os cionn seiseanan air òrain Ghàidhlig, fhad ’s a bhios Donnchadh Sneddon a’ coimhead ri cur a-mach na loidhne, agus bidh Magaidh Nic a’ Ghobhainn ag innse agus a’ bruidhinn mu dheidhinn sgeulachdan Gàidhlig.  Thèid na bùithtean-obrach seo a lìbhrigeadh sa Ghàidhlig.

ends

About Lews Castle College UHI

  • Lews Castle College UHI is a further and higher education college in the Outer Hebrides, Scotland. It is part of the University of the Highlands and Islands.
  • Lews Castle College UHI has been delivering Gaelic and Music courses in the Outer Hebrides for nearly twenty years.
  • We offer course in Music & the Environment (MSC) Applied Music (BA), Music HNC and a range of short courses.
  • To find out more about our course and studying with LCC UHI - Subjects - Lews Castle College UHI

Media enquiries: Kathryn Lamont Smith – kathryn.lamontsmith@uhi.ac.uk - 07817530062

Website: https://www.lews.uhi.ac.uk/

Telephone: 01851 770 000

Facebook: https://www.facebook.com/LewsCastleCollegeUHI

Twitter: https://twitter.com/lccuhi

Bord na Gaelic Logo