LCC UHI launch new course in Electric Vehicle installations.

LCC UHI launch new course in Electric Vehicle installations.

In the latest addition to the expanding range of electrical courses delivered by LCC UHI, the college has launched a new course for Electric Vehicle installations.

The course is specifically designed for approved electricians to deliver the installation of commercial & domestic electric-vehicle chargers. It will help the Outer Hebrides and the wider Highlands and Islands region build the infrastructure for electric vehicles and contribute towards targets for reducing carbon emissions.

The City & Guilds approved course will be delivered by experienced staff and demonstrates the College’s commitment to expand capacity and deliver courses to develop the right skills for the energy, engineering, and construction sectors. LCC UHI are developing a range of parentships to meet industry demand and support the economic development and job opportunities throughout the Outer Hebrides.

Investment on the project of over £10,000 was made by LCC UHI and funding administered by The Energy Skills Partnership (ESP) via the Energy Efficiency Training Network which delivers upskilling training for the energy sector in line with Scottish Government’s Priorities from their Energy Efficient Scotland Programme.

Roddy Ferguson, Head of Technology said: “This new course is a welcome and timely addition to the portfolio of courses in the electrical section at Lews Castle College UHI.

At a time when the world is undergoing a radical transformation in the transport sector away from traditional combustion engines towards low-carbon alternatives including electric vehicles, this course will provide essential training and approval for installers of charging units in both commercial and domestic applications.”

The capital costs and tutor training for the course was provided by Lews Castle College & Energy Skills Partnership as part of the Energy Efficiency Training Network (EETN) North programme.

To find out more about the course visit: City and Guilds City and Guilds Level 3 Award in Electric Vehicle Charging Equipment Installation (uhi.ac.uk)

To find out more about Construction and Engineering courses at LCC UHI visit: Construction & Engineering - Lews Castle College UHI

 

LCC UHI a’ cur cùrsa Ionad-lùtha Charbaidean Dealain air bhog

Mar phàirt de thaghadh farsaing de chùrsaichean dealain a tha air an lìbhrigeadh le LCC UHI, tha a’ Cholaisde a’ cur cùrsa Ionad-lùtha Charbaidean Dealain air bhog.

Tha an cùrsa air a dhealbh an aona-ghnothach do dhealanairean a tha air an ceàrd a thoirt a-mach.  Thèid an oideachadh a thaobh mar a chuireas iad ionadan lùtha do charbaidean dealain an sàs, an dà chuid ann an suidheachaidhean coimeirsealta agus neo-choimeirsealta.  Cuidichidh seo na h-Eileanan Siar, agus a’ Ghàidhealtachd air fad, gus bun-structar do charbaidean dealain a stèidheachadh, agus le bhith a’ gearradh thargaidean mu choinneimh eimiseanan carboin.

Thèid an cùrsa, a tha air a dhearbhadh le City & Guilds, a lìbhrigeadh le luchd-teagaisg eòlach, agus tha e a’ sealltainn cho dealasach is a’ tha a’ Cholaisde ann a bhith a’ leudachadh chùrsaichean a tha a’ leasachadh nan sgilean riatanach a tha a dhìth air roinn a’ chumhachd, air einnseanaireachd agus air gnìomhachas an togail.  Tha LCC UHI a’ leasachadh chom-pàirteachaidhean a chuidicheas le feumalachdan gnìomhachasan a choileanadh agus a chumas taic ri leasachadh eaconamach agus a chruthaicheas cothroman obrach air feadh nan Eilean Siar.

Thuirt Roddy Fearghasdan, Ceannard Roinn Teicneòlais: “Thathar a’ cur fàilte air a’ chùrsa ùr, amail seo a tha a’ cur ri farsaingeachd chùrsaichean ann an roinn an dealain aig Colaisde a’ Chaisteil.

Aig àm nuair a tha atharraichean mòra a’ tachairt ann an roinn na còmhdhail a thaobh a bhith a’ gluasad air falbh bho einnseanan-losgaidh gu einnseanan beag-carboin, a’ toirt a-steach carbaidean dealain, bheir an cùrsa seo trèanadh air leth feumail agus dearbhadh do luchd cur an sàs nan ionadan lùtha, an dà chuid ann an suidheachadh coimeirsealta agus neo-choimeirsealta.”

Chaidh na cosgaisean calpa a phàigheadh agus an teagasg a thoirt seachad le Colaisde a’ Chaisteil agus Com-pàirteachas Sgilean Lùtha mar phàirt de Lìonra Trèanadh Lùth-Èifeachdais (EETN) Prògram Chinn a Tuath

ENDS

About Lews Castle College UHI

Media enquiries: Kathryn Lamont Smith – kathryn.lamontsmith@uhi.ac.uk - 07817530062

Website: https://www.lews.uhi.ac.uk/

Telephone: 01851 770 000

 

Facebook: https://www.facebook.com/LewsCastleCollegeUHI

Twitter: https://twitter.com/lccuhi

Instagram: @lcc_uhi