Cnoc Soilleir Official Opening attended by Deputy First Minister, John Swinney.

The official opening of phase 1 of Cnoc Soilleir will take place on 1 September, attended by Deputy First Minister, John Swinney.

Cnoc Soilleir is a focal building which launches a new chapter in the Gaidhlig heartland of South Uist. Its facilities are designed to provide a home for the joint venture partners, UHI Outer Hebrides and Ceolas Uibhist Ltd.

Cnoc Soilleir is a bespoke settingforGaidhlig language learning, heritage, culture, music and dance, and archaeology. The building sprang to life in July with the vibrant Ceolas summer school where a hundred participants delighted in rich cultural experiences. Enrolment for UHI Outer Hebrides classes will commence over the next few weeks and students will be warmly welcomed.

Visitors from near and far dropping in have commented on the high quality finish and the stunning beauty of the location. A donated piano has already been put to good use by young musicians keen to practice during the holidays. A range of children's cultural activities have also been popular over the summer and there is clearly an appetite in the community for cultural activities for all ages.

Seonaidh MacDonald, the latest and independent Director of Cnoc Soilleir said that "The key focus of Cnoc Soilleir will be to enable the growth of Ceolas and UHi Outer Hebrides and how jointly the organisations will make Uist a desirable place to live within a strong economy."

Cnoc Soilleir Phase 1 has been funded by Scottish Government, Comhairle nan Eilean Siar, Highlands and Islands Enterprise, Bord na Gaidhlig and donations from individuals. The design team, implementation team and contractors worked tirelessly during lockdown to ensure the progress and successful completion of this state of the art energy efficient building that stands as a bright beacon.

The Cnoc Soilleir project would not be at this stage without the significant voluntary input and support from members of the community of Uistand everyone is welcome to the official opening event. If you wish to attend, please be on site by 10am.

For further information contact catherine@cnocsoilleir.org

_____________________________

Bith John Swinney BPA agus Leas-phrlomh-mhinistear na h-Alba a' tadhal airson fosgladh oifigeil aig Cnoc Soilleir {Ire 1) air a lmh latha dhen t-Sultain.

Chaidh CnocSoilleir a thogail ann an Uibhist a Deas, far a bheil Gaidhlig gu laidir aig cridhe na coimhearsachd, na aite sonraichte airson Ceolas Uibhist agus UHi lnnse Gall's iad a' tighinn comhla ann an dachaigh ur.

'Se togalach eireachdail a tha ann an Cnoc Soilleir airson ionnsachadh a nn an Gaidhlig, cultar, dualchas, ceol is dannsa, agus arc-eolas. Thainig an togalach beo anns an luchar nuair a chruinnich corr is ceud duine a dh'Uibhist airson seachdain Sgoil Shamhraidh Cheolais far an d'fhuair iad eolas air beartas cultar an aite. Bi sinn a nis a' cur failte mhor air na h-oileanaich a tha a' toiseachadh cursaichean anns na seachdainean a tha romhainn.

Tha luchd-tadhail bho air feadh an aite air beachdachadh air cha math sa tha an togalach air a sgeadachadh agus cha alainn sa tha na seallaidhean a tha ga chuairteachadh. Chaidh piana a thoirt seachad mar thabhartas, a bh' air a dheagh chleachdadh fad an t-samhraidh le luchd-ciuil oga. Bha cuideachd cleasan cultar airson cloinn a' dol air adhart as t-samhradh agus tha sea a' sealltainn gu bheil iarrtas anns a' choimhearsneachd airson a leithid.

Thuirt Seonaidh MacDhomhnaill, stiuiriche ur neo-eisimeileach CnocSoilleir'"S e am prlomh amas aig CnocSoilleir deanamh cinnteach gum bi Ceolas agus UHi lnnse Gall a' fas airson 's gum bi Uibhist na aite tarraingeach agusgun neartaich e eaconomaidh na sglre."

Fhuair Cnoc Soilleir {Ire 1) taic-maoineachaidh bho Riaghaltas na h-Alba, Comhairle nan Eilean Siar, lomairt na Gaidhealtachd is nan Eilean, Bord na Gaidhlig agus tabhartasan bho dhaoine fa leth.

Dh'obraich sgiobaidhean togaii gu trang fad a' ghlasaidh-sluaigh airson crloch a chur air an togalach a tha a-nis na ghoireas air leth do dh'Uibhist.

Cha bhiodh Cnoc Soilleir air faighinn chun an lre sea as aonais obair saor-thoileach agus cuideachadh bhon choimhearsnachd, agus thathar a' toirt fiathachadh dhan a h-uile duine tighinn dhan fhosgladh oifigeil. Thigibh gu Cnoc Soilleir airson 10m, Diardaoin lmh dhen t-Sultain, agus tha sinn an dachas gum bi an t-aite lama Ian.