Applications now open for Chair of Transition Board for UHI North Highland, UHI Outer Hebrides and UHI West Highland

APPLICATIONS are now open for the position of Chair of the Transition Board, the governing body charged with overseeing the planned merger of UHI North Highland, UHI Outer Hebrides and UHI West Highland.

The colleges are looking for an innovative and effective leader, who shares their vision for a new merged college of scale and impact in the North and West Highlands and Hebrides, which will have a transformative role on the prosperity of its rural and island communities.

Earlier this month the boards of management at the three colleges formally approved the merger proposal and business case, which has now been submitted to the Scottish Government for approval.

The Partnership Board, which was set up to lead the case for merger, will now be replaced by a Transition Board, which will eventually become the Board of Management for the merged college. Following the appointment of a Chair, independent, staff and student members will also be recruited to the Transition Board.

The boards of management at UHI North Highland, UHI Outer Hebrides and UHI West Highland will continue to work alongside the Transition Board until vesting, scheduled for August 2023.

The closing date for applications for the position of Chair of the Transition Board is 12 noon on Wednesday 30 November. To download an application pack, visit www.rural-islands-merger.uhi.ac.uk/transition-board

By coming together, UHI North Highland, UHI Outer Hebrides and UHI West Highland will create a new college of scale and impact for the North and West Highlands and Hebrides. The new college will become a more sustainable organisation with combined capacity and resource to grow curriculum, research and innovation; develop our partnerships to support employers and address the skills shortages in our area; and become more responsive to the social, cultural, and economic opportunities in our regions.

With 9000 students, 600 staff and 19 learning centres and campuses stretching from Caithness and Sutherland, Ross and Cromarty to Lochaber, Wester Ross, Skye, and the Outer Hebrides, the merged college is ideally placed to develop Gaelic language provision and respond to the region’s key growth sectors including the economic opportunities around net zero decarbonisation, renewable energy, engineering, advanced manufacturing, and aquaculture.

The decision by boards to approve the merger proposal and business case follows a 10-week public consultation.

Tha na colaistean a’ coimhead airson stiùiriche a bhios ùr-ghnàthasach agus èifeachdach, a bhios a’ co-roinn an lèirsinn airson colaiste ùr cho-aonaichte de sgèile agus buaidh ann an Ceann a Tuath agus Siar na Gàidhealtachd agus anns na h-Eileanan an Iar, aig am bi buaidh chruth-atharrachail air soirbheachas a coimhearsnachdan dùthchail agus eileanach.

Nas tràithe air a’ mhìos seo dh’aontaich bùird riaghlaidh nan trì colaistean ris a’ mholadh airson co-aonadh agus a’ chùis gnothachais, a tha a-nis air a dhol gu Riaghaltas na h-Alba airson aonta.

Bidh am Bòrd Com-pàirteachais a chaidh a stèidheachadh gus a bhith a’ stiùireadh na cùise airson co-aonadh, a’ dol à bith agus na àite thèid Bòrd Eadar-amail a stèidheachadh, a bhios aig a’ cheann thall a’ dol na Bhòrd Stiùiridh dhan cholaiste cho-aonaichte.  An dèidh dhan Chathraiche a bhith suidhichte, bidh buill neo-eisimeileach, luchd-obrach agus oileanaich air an cur air a’ Bhòrd Eadar-amail.

Bidh bùird riaghlaidh UHI Gàidhealtachd a Tuath, UHI Innse Gall agus UHI Gàidhealtachd an Iar a’ leantainn orra a’ co-obrachadh ri taobh a’ Bhùird Eadar-amail chun a’ cheann-là stèidheachaidh san Lùnastal 2023.

Is e an ceann-là dùnaidh thagraidhean airson Cathraiche a’ Bhùird Eadar-amail, 12m Diciadain 30 Samhain. Airson paca-iarrtais a luchdachadh a-nuas, thèid gu www.rural-islands-merger.uhi.ac.uk/transition-board

Le bhith a’ tighinn ri chèile, cruthaichidh UHI Gàidhealtachd a Tuath, UHI Innse Gall agus UHI Gàidhealtachd an Iar colaiste ùr de sgèile agus buaidh airson Ceann a Tuath agus Siar na Gàidhealtachd agus na h-Eileanan an Iar. Bidh a‘ cholaiste ùr na buidheann nas seasmhaich le comas agus stòras co-aonaichte gus an curraicealam, rannsachadh agus ùr-ghnàthachas fhàs; ar com-pàirteachasan a leasachadh gus taic a thoirt do luchd-fastaidh agus gus dèiligeadh ris a‘ ghannead sgilean san sgìre againn; agus a bhith a‘ fàs nas so-fhreagrach ris na cothroman sòisealta, cultarail agus eaconamach sna roinnean againn.

Le 9000 oileanach, 600 luchd-obrach agus 19 ionadan-ionnsachaidh bho Gallaibh agus Cataibh, Ros is Crombaidh gu Loch Abar, Ros an Iar, An t-Eilean Sgitheanach agus na h-Eileanan an Iar, tha a’ cholaiste cho-aonaichte ann an deagh àite gus solair Gàidhlig a leasachadh agus freagairt air prìomh earrannan fàis na roinne a’ gabhail a-steach nan cothroman eaconamach a tha an cois neoni-dì-charbonachadh, lùth ath-nuadhachail, einnseanaireachd, sàr shaorachadh agus tuathanachas uisge.

Tha an co-dhùnadh le na bùird aontachadh ris a’ mholadh airson co-aonadh agus ris a’ chùis gnothachais a’ leantainn air 10 seachdainean de cho-chomhairleachadh poblach.