Gàidhlig agus Leasachadh BA (le Urram)

Course code Q505

What is special about this course?

Ma tha thu dealasach mun a’ Ghàidhlig agus a leasachadh sa choimhearsnachd san àm ri teachd, is e an cùrsa BA (le Urram) Gàidhlig agus Leasachadh, a tha aithnichte gu h-eadar-nàiseanta, an cùrsa dhutsa.

Leis an iarrtas mòr a th’ air eòlaichean Gàidhlig air feadh Alba, bheir an ceum farsaing seo fìor dheagh bhunait dhut ann am planadh mhion-chànanan cho math ris an eòlas practaigeach is na sgilean obrach a leigeas leat sgrùdadh mar a thèid seo a chur an gnìomh ann an coimhearsnachdan san latha an-diugh.

Tha an cùrsa seo ag amas air oideachadh is trèanadh a thoirt dhut ann an leasachadh na Gàidhlig agus leasachadh choimhearsnachdan. Nì thu coimeas eadar coimhearsnachdan na Gàidhlig agus mìon-chànanan is cultaran eile agus bidh cothrom agad semeastar a chur seachad aig oilthigh ann an Èirinn no Canada.

Special features

 • Tha an cùrsa a’ tabhann a’ chleachdaidh làithreach as fheàrr ann am planadh agus leasachadh cànain bhon Roinn Eòrpa
 • Tha prògram iomlaid le Canada no Èirinn anns a’ bhliadhna mu dheireadh
 • Tursan
 • Greis-ghnìomhachais a mhaireas trì seachdainean sa chiad bhliadhna
 • Is urrainn dhut ionnsachadh làn-ùine no pàirt-ùine a rèir an t-suidheachaidh agad fhèin

Entry requirements

 • 3 teisteanasan Àrd-ìre aig BBC no nas àirde, bhiodh e na b'fheàrr nan robh Gàidhlig nam measg NO
 • 2 A level aig BC no nas àirde.
 • Bidh agallamh agad gus do chomas sa Ghàidhlig a mheasadh
 • Cuirear fàilte air iarrtasan bho thagraichean le teisteanasan eadar-dhealaichte
 • Nota: chan eil a chùrsa seo a gabhail ri tagraichean airson an ath bhliadhna; mar nach eil thu airson gabhail ris a chùrsa am bliadhna, bithidh agad ri ath-thagradh an ath bhliadhna. Brùthaibh air a cheangail airson fiosrachadh eile mu dàil-inntrigidh

Access routes

Year 1 - CertHE

Taghadh CertHE a dhèanamh ann an aon de na leanas:

Year 2 - DipHE

Am measg nan cuspairean tha:

 • a’ Ghàidhlig an-dè is an-diugh
 • leasachadh air a’ Ghàidhealtachd agus roinnean iomallach
 • saoghal na Gàidhlig 2

Year 3 - BA

Am measg nan cuspairean tha:

 • poileasaidh is plana cànain
 • mothachadh cànain
 • dlùth-chruinneas agus coimhearsnachdan iomallach
 • leasachadh choimhearsnachdan san 21d linn
 • leasachadh coimhearsnachdan Gàidhlig: sgilean practaigeach

Year 4 - BA (Hons)

 • Tràchdas
 • Sgilean Eadar-theangachaidh
 • Poileasaidh cànain
 • Poileasaidh cànain san àite-obrach
 • Leasachadh seasmhach
 • Imrich
 • Prògram iomlaid ann an Èirinn no Canada
 • Poileasaidh is plana cànain 

How will I study my course?

 • Làn-ùine
 • Pàirt-ùine (le structar)
 • Ionnsachaidh tu tro chlasaichean aghaidh-ri-aghaidh, òraidean agus chlasaichean cànain practaigeach aig Sabhal Mòr Ostaig UHI san Eilean Sgitheanach, no UHI Innse Gall ann an Eilean Leòdhais (ceum BA a-mhàin)
 • Tha cuid de na modalan rin ionnsachadh air-loidhne agus le co-labhairt bhidio

How long will my course last?

 • Làn-ùine: 4 bliadhna @ 40 uairean gach seachdain
 • Pàirt-ùine (le structar): 8 bliadhna @ 20 uairean gach seachdain

Tha an àireamh de dh’uairean gach seachdain a’ ciallachadh na h-àireimh iomlan de dh’uairean a bu chòir dhut cur seachad air a’ chùrsa, a’ gabhail a-steach ùine a chuireas tu seachad ann an òraidean agus an ùine agad fhèin a chuireas tu seachad air obair agus rannsachadh fa leth.

Where can I study my course?

 • Innse Gall
 • Sabhal Mòr Ostaig

Start date

 • An t-Sultain

Fees

Airson oileanaich a tha mar as trice a’ fuireach ann an Alba, le seòladh teirm ann an Alba, bidh na cìsean a leanas an sàs:

Tha seo a’ gabhail a-steach

 • Nàiseantaich an AE le inbhe shuidhichte no ro-shuidhichte san RA,
 • Nàiseantaich EEA/Eilbheiseach le inbhe shuidhichte san RA
 • Nàiseantaich an EEA/Eilbheis le inbhe ro-shuidhichte a tha ag obair air an ceann fhèin no nan luchd-obrach imrich san RA.
  2021-222022-23
Làn-ùine (modalan de 120 creideis) gach bliadhna £1,820 £1,820
Pàirt-ùine (le structar) (3 x modalan as fhiach 20 creideis) gach bliadhna £645 £645
Pàirt-ùine (gun structar, gach modal) (gach modal de 20 creideis) £215 £215

Oileanaich eile na RA

Airson oileanaich a tha mar as trice a’ fuireach anns a’ chòrr den RA (Sasainn, a’ Chuimrigh agus Èirinn a Tuath, a’ gabhail a-steach Eileanan a’ Chaolais agus Eilean Mhanainn) agus aig a bheil seòladh rè teirm ann an Alba, bidh na cìsean a leanas an sàs:

  Ìre2021-222022-23
Bliadhna 1 CertHE £9,000 £9,250
Bliadhna 2 DipHE £9,000 £9,250
Bliadhna 3 Ceum £9,000 £9,250
Bliadhna 4 Urram saor an asgaidh saor an asgaidh

Tha an ceathramh bliadhna an asgaidh do dh’oileanaich làn-ùine a phàigh airson nan trì bliadhnaichean ron sin aig Oilthigh na Gàidhealtachd agus nan Eilean a-mhàin.

Pàirt-ùine (airson gach modal luach 20 creideas) - £1,542

Tha cìsean rim pàigheadh ro làimh gach bliadhna acadaimigeach mura h-aontaichear a chaochladh.

Tha grunn froghainnean maoineachaidh rim faighinn le oileanaich na RA gus do chuideachadh le bhith a’ pàigheadh airson do chuid ionnsachaidh agus do chosgais bith-beò fhad ‘s a tha thu ag ionnsachadh.

Nàiseantaich den EU/EEA agus às an Eilbheis gun inbhe stèidhichte no ro-shuidhichte san RA

Às deidh don RA falbh bhon Aonadh Eòrpach, dhearbh Riaghaltas na h-Alba gum bi nàiseanaich an EU/EEA agus Eilbheis, aig nach eil inbhe shuidhichte no ro-shuidhichte, air am meas mar eadar-nàiseanta airson adhbharan chìsean. Airson 2022-23, gheibh oileanaich sgoilearachd fèin-ghluasadach de £3,000 sa bhliadhna agus bidh an 4mh bliadhna de dh’ionnsachadh saor an asgaidh dhaibhsan a tha a’ dèanamh làn-ùine, air ionnsachadh leantainneach, a tha air pàigheadh airson nan trì bliadhna mu dheireadh aig Oilthigh na Gàidhealtachd. agus Eileanan.

Tha seo a’ toirt a-steach nàiseantaich EEA/Eilbheis le inbhe ro-shuidhichte nach eil ag obair air an ceann fhèin no nan luchd-obrach imrich san RA.

   2021-22 2022-23 
  ÌreLàn-ùineSgoilearachdLàn-ùineSgoilearachd
Bliadhna 1 CertHE £12,360 £9,360 £13,020 £10,020
Bliadhna 2 DipHE £12,360 £9,360 £13,020 £10,020
Bliadhna 3 Ceum £12,360 £9,360 £13,020 £10,020
Bliadhna 4 Urram saor an asgaidh saor an asgaidh saor an asgaidh saor an asgaidh

Feumaidh oileanaich taic-airgid bhìosa Slighe Oileanach gus sgrùdadh a dhèanamh air an RA

Oileanaich eadar-nàiseanta

Airson oileanaich nach àbhaist a bhith a’ fuireach san RA, a’ gabhail a-steach nàiseanaich an EU/EEA agus Eilbheis gun inbhe stèidhichte no ro-shuidhichte san RA, le seòladh teirm ann an Alba, bidh na cìsean a leanas an sàs:

  2021-222022-23
Làn-ùine (modalan luach 120 creideas) gach bliadhna £12,360 £13,020
Pàirt-ùine (le structar) (3 x modalan luach 20 creideas) gach bliadhna 6,180 £6,510
Pàirt-ùine (gun structar, gach modal) (gach modal luach 20 creideas) £2,060 £2,170

Chan eil sgrùdadh pàirt-ùine fosgailte do dh’ oileanach eadar-nàiseanta a dh’ fheumas taic-airgid bhìosa Slighe Oileanach airson ionnsachadh san RA.

Tuilleadh fiosrachaidh mu chìsean eadar-nàiseanta.

Tha gealltanas àrdachadh gun chìs ri fhaighinn airson fèin-mhaoineachadh làn-ùine agus structarail pàirt-ùine an còrr den RA, EU agus oileanaich fho-cheumnach eadar-nàiseanta airson ionnsachadh leantainneach airson an aon duais, suas chun na h-ùine àbhaisteach ceadaichte airson na duaise iomchaidh.

 

Funding

Dh'fhaodar gum bi sgoilearachdan no taic airgid a bhith ri fhaotainn. Cuir fios chun na colaiste airson tuilleadh fiosrachaidh.

 

What can I do on completion of my course?

Aon uair ’s gun coilean thu an ceum ann an Gàidhlig agus Leasachadh, dh'fhaodadh gum bi ùidh agad anns na dreuchdan a leanas:

 • Leasachadh Gàidhlig
 • Leasachadh coimhearsnachd
 • Rianachd phoblach
 • Teagasg

Is there more information available online?

QR Code - scan to visit course page

You can use the above QR code to connect directly to the course details.

Mur am b' e a' phrògram cha bhithinn far a bheil mi agus cha bhithinn air Gàidhlig ionnsachadh dhan ìre far a bheil i a-nis. Tha mi air gluasad air adhart dha Cùrsa nam Meadhanan Gàidhlig agus tha mi air obair a dhèanamh dha BBC Alba agus Radio nan Gàidheal. Tha mi cuideachd a' ruith seirbheis naidheachd Ghàidhlig, Naidheachdan: AAA air loidhne. Tha buannachd mhòr an còis a' chùrsa seo gu h-àraidh leis gu bheil e cho aithnichte.

Thòisich Alasdair Laing ag ionnsachadh air a' chùrsa Gàidhlig agus Leasachadh agus tha e a-nis a' dèanamh Cùrsa nam Meadhanan Gàidhlig PDA aig Sabhal Mòr Ostaig, UHI.

Cuir a-steach airson Gàidhlig agus Leasachadh BA (le Urram)

Thoir an aire gum bi UHI Gàidhealtachd a Tuath, UHI Innse Gall agus UHI Gàidhealtachd an Iar ag atharrachadh an ainmean gu UHI a Tuath, an Iar agus Innse Gall san Lùnastal 2023. Cha toir seo buaidh air do roghainn cùrsa no ciamar agus càite an dèan thu sgrùdadh.

Tha mi airson tòiseachadh Lùn/Sult 2023

Tha sinn air leth toilichte gu bheil thu a' beachdachadh air ionnsachadh aig Oilthigh na Gàidhealtachd agus nan Eilean. Tha siostam inntrigidh UHI cothromach is fosgailte agus sinn dealasach a bhith a' tairgsinn co-ionannachd cothruim is a' seachnadh leth-bhreith. Bidh gach tagradh air a mheas a rèir airidheachd agus comas coileanaidh, gun leth-bhreith a thaobh gnè, aois, ciorraim, cinnidh no suidheachaidh shòiseo-eaconamaich. Bidh sinn a' cur fàilte air iarrtasan bho gach uile duine a tha ag iarraidh bhith na oileanach leinn agus tha e na amas againn seirbheisean iomchaidh is èifeachdach a thabhann do oileanaich le ciorraman.