Cànan is Cultar na Gàidhlig BA (le Urram)

Course code Q530

What is special about this course?

Ma tha thu airson barrachd fhaighinn a-mach mun Ghàidhealtachd an latha an-diugh agus an latha an-dè a thuilleadh air a bhith a’ faighinn sàr chomas sa Ghàidhlig, ’s e an cùrsa BA (le Urram) ann an Cànan is Cultar na Gàidhlig an cùrsa dhutsa.

Tha cuspairean a’ gabhail a-steach nan ealain, litreachas an latha an-diugh agus litreachas traidiseanta agus cùisean a’ buntainn ri mion-chànanan agus beul-aithris. Bidh thu cuideachd a’ sgrùdadh a’ cheangail eadar Gàidhlig agus cànanan eile, leithid Gaeilge.

Thèid do theagasg ann an àrainneachd thaiceil le sgioba dhìcheallach aig UHI Innse Gall ann an Leòdhas, no aig Sabhal Mòr Ostaig UHI san Eilean Sgitheanach, a chuidicheas tu misneachd fhaighinn anns a’ chànan labhairte agus sgrìobhte, a’ tabhann chlasaichean beaga agus taic fa leth mar as iomchaidh.

Special features

 • Bi nad neach-labhairt Gàidhlig fileanta agus misneachail le bhith gad bhogadh fhèin ann am fìor chultar na Gàidhlig ann an Eilean Leòdhais no san Eilean Sgitheanach
 • Ionnsaich mu mar a tha cultar na Gàidhlig air atharrachadh
 • Bheir criochnachadh soirbheachail a’ chùrsa teisteanas dhut a tha aithnichte mu choinneamh trèanadh airson teagaisg
 • Gabhaidh tu greis-ghnìomhachais a mhaireas trì seachdainean os làimh sa chiad bhliadhna
 • Faodaidh tu taghadh a bhith a’ gabhail pàirt ann am prògram iomlaid ri Canada no Èirinn sa cheathramh bliadhna agad
 • Is urrainn dhut ionnsachadh làn-ùine no pàirt-ùine a rèir an t-suidheachaidh agad fhèin

Entry requirements

 • 3 teisteanasan Àrd-ìre aig ìre BBC no nas àirde. Bhiodh e na b’fheàrr nam biodh Gàidhlig nam measg NO
 • 2 A level aig ìre BC no nas àirde
 • Bidh agad ri tighinn gu agallamh a dhearbhadh gu bheil comas agad sa chànan
 • Cuirear fàilte air iarrtasan bho thagraichean aig nach eil na teisteanasan coitcheann
 • Nota: chan eil a chùrsa seo a gabhail ri tagraichean airson an ath bhliadhna; mar nach eil thu airson gabhail ris a chùrsa am bliadhna, bithidh agad ri ath-thagradh an ath bhliadhna. Brùthaibh air a cheangail airson fiosrachadh eile mu dàil-inntrigidh

Access routes

 • An Cùrsa Inntrigidh - cùrsa aig astar airson luchd-ionnsachaidh a th' aig an fhìor thoiseach, no aig a bheil beagan Gàidhlig mar-thà.
 • Faodaidh gum bi e comasach do thagraichean a choisinn an dà chuid ìre adhartach de dh’fhileantas agus sàr sgilean sgrìobhaidh dol a-steach dìreach do dhàrna bliadhna a’ phrògraim.

Year 1 - CertHE

Bliadhna 1: Bliadhna chànain dhiana. A rèìr na h-ìre de chomas agad, leanaidh tu:

Gabhaidh tu greis-ghnìomhachais Ghàidhlig os làimh a mhaireas trì seachdainean.

Year 2 - DipHE

 • Gàidhlig 2
 • An Sgeulachd Ghoirid Ùr-nodha
 • Bàrdachd bho 1900
 • Beul-aithris
 • Ainm-eòlas na h-Alba
 • Sgoilearachd is Eilthireachd nan Gaidheal

Year 3 - BA

 • Gàidhlig 3
 • Rosg Gàidhlig an Latha An-Diugh
 • Gaeilge
 • Cultar Traidiseanta
 • Bàrdachd Ghàidhlig 1600-1900
 • Eachdraidh na Gàidhlig
 • Sgrìobhadh cruthachail
 • Feallsanachd na h-Eòrpa

Year 4 - BA (Hons)

 • Dualchainntean Gàidhlig
 • Sgilean Eadar-theangachaidh
 • An t-Aos Dana
 • Tuigse nan Ceilteach
 • Dualchas san 21mh Linn
 • Tràchdas
 • Cothrom ionnsachadh ann an Alba Nuadh no Èirinn

How will I study my course?

 • Làn-ùine
 • Pàirt-ùine (le structar)
 • Pàirt-ùine (gun structar)
 • Ionnsachaidh tu tro chlasaichean aghaidh-ri-aghaidh, òraidean agus clasaichean cànain practaigeach.
 • Tha cuid de na modalan rin ionnsachadh air-loidhne agus le co-labhairt bhidio no clasaichean telefòn.

How long will my course last?

 • Làn-ùine: 4 bliadhna @ 40 uairean gach seachdain
 • Pàirt-ùine (le structar): 8 bliadhna @ 20 uairean gach seachdain

Tha an àireamh de dh’uairean gach seachdain a’ ciallachadh na h-àireimh iomlan de dh’uairean a bu chòir dhut cuir seachad air a’ chùrsa, a’ gabhail a-steach ùine a chuireas tu seachad ann an òraidean agus an ùine agad fhèin a chuireas tu seachad air obair agus rannsachadh fa leth.

Where can I study my course?

 • Innse Gall - Bliadhnaichean 1, 2 agus 3
 • Sabhal Mòr Ostaig

Start date

 • An t-Sultain

Fees

Airson oileanaich a tha mar as trice a’ fuireach ann an Alba, le seòladh teirm ann an Alba, bidh na cìsean a leanas an sàs:

Tha seo a’ gabhail a-steach

 • Nàiseantaich an AE le inbhe shuidhichte no ro-shuidhichte san RA,
 • Nàiseantaich EEA/Eilbheiseach le inbhe shuidhichte san RA
 • Nàiseantaich an EEA/Eilbheis le inbhe ro-shuidhichte a tha ag obair air an ceann fhèin no nan luchd-obrach imrich san RA.
  2021-222022-23
Làn-ùine (modalan de 120 creideis) gach bliadhna £1,820 £1,820
Pàirt-ùine (le structar) (3 x modalan as fhiach 20 creideis) gach bliadhna £645 £645
Pàirt-ùine (gun structar, gach modal) (gach modal de 20 creideis) £215 £215

Oileanaich eile na RA

Airson oileanaich a tha mar as trice a’ fuireach anns a’ chòrr den RA (Sasainn, a’ Chuimrigh agus Èirinn a Tuath, a’ gabhail a-steach Eileanan a’ Chaolais agus Eilean Mhanainn) agus aig a bheil seòladh rè teirm ann an Alba, bidh na cìsean a leanas an sàs:

  Ìre2021-222022-23
Bliadhna 1 CertHE £9,000 £9,250
Bliadhna 2 DipHE £9,000 £9,250
Bliadhna 3 Ceum £9,000 £9,250
Bliadhna 4 Urram saor an asgaidh saor an asgaidh

Tha an ceathramh bliadhna an asgaidh do dh’oileanaich làn-ùine a phàigh airson nan trì bliadhnaichean ron sin aig Oilthigh na Gàidhealtachd agus nan Eilean a-mhàin.

Pàirt-ùine (airson gach modal luach 20 creideas) - £1,542

Tha cìsean rim pàigheadh ro làimh gach bliadhna acadaimigeach mura h-aontaichear a chaochladh.

Tha grunn froghainnean maoineachaidh rim faighinn le oileanaich na RA gus do chuideachadh le bhith a’ pàigheadh airson do chuid ionnsachaidh agus do chosgais bith-beò fhad ‘s a tha thu ag ionnsachadh.

Nàiseantaich den EU/EEA agus às an Eilbheis gun inbhe stèidhichte no ro-shuidhichte san RA

Às deidh don RA falbh bhon Aonadh Eòrpach, dhearbh Riaghaltas na h-Alba gum bi nàiseanaich an EU/EEA agus Eilbheis, aig nach eil inbhe shuidhichte no ro-shuidhichte, air am meas mar eadar-nàiseanta airson adhbharan chìsean. Airson 2022-23, gheibh oileanaich sgoilearachd fèin-ghluasadach de £3,000 sa bhliadhna agus bidh an 4mh bliadhna de dh’ionnsachadh saor an asgaidh dhaibhsan a tha a’ dèanamh làn-ùine, air ionnsachadh leantainneach, a tha air pàigheadh airson nan trì bliadhna mu dheireadh aig Oilthigh na Gàidhealtachd. agus Eileanan.

Tha seo a’ toirt a-steach nàiseantaich EEA/Eilbheis le inbhe ro-shuidhichte nach eil ag obair air an ceann fhèin no nan luchd-obrach imrich san RA.

   2021-22 2022-23 
  ÌreLàn-ùineSgoilearachdLàn-ùineSgoilearachd
Bliadhna 1 CertHE £12,360 £9,360 £13,020 £10,020
Bliadhna 2 DipHE £12,360 £9,360 £13,020 £10,020
Bliadhna 3 Ceum £12,360 £9,360 £13,020 £10,020
Bliadhna 4 Urram saor an asgaidh saor an asgaidh saor an asgaidh saor an asgaidh

Feumaidh oileanaich taic-airgid bhìosa Slighe Oileanach gus sgrùdadh a dhèanamh air an RA

Oileanaich eadar-nàiseanta

Airson oileanaich nach àbhaist a bhith a’ fuireach san RA, a’ gabhail a-steach nàiseanaich an EU/EEA agus Eilbheis gun inbhe stèidhichte no ro-shuidhichte san RA, le seòladh teirm ann an Alba, bidh na cìsean a leanas an sàs:

  2021-222022-23
Làn-ùine (modalan luach 120 creideas) gach bliadhna £12,360 £13,020
Pàirt-ùine (le structar) (3 x modalan luach 20 creideas) gach bliadhna 6,180 £6,510
Pàirt-ùine (gun structar, gach modal) (gach modal luach 20 creideas) £2,060 £2,170

Chan eil sgrùdadh pàirt-ùine fosgailte do dh’ oileanach eadar-nàiseanta a dh’ fheumas taic-airgid bhìosa Slighe Oileanach airson ionnsachadh san RA.

Tuilleadh fiosrachaidh mu chìsean eadar-nàiseanta.

Tha gealltanas àrdachadh gun chìs ri fhaighinn airson fèin-mhaoineachadh làn-ùine agus structarail pàirt-ùine an còrr den RA, EU agus oileanaich fho-cheumnach eadar-nàiseanta airson ionnsachadh leantainneach airson an aon duais, suas chun na h-ùine àbhaisteach ceadaichte airson na duaise iomchaidh.

 

Funding

Tha àireamh de roghainnean maoineachaidh rim faotainn do dh’oileanaich an RA agus an AE a chuidicheas tu a bhith a’ pàigheadh airson do chuid ionnsachaidh agus cosgaisean bith-beò fhad ’s a bhios tu ag ionnsachadh.

 

What can I do on completion of my course?

Aon uair ’s gun coilion thu am BA (le Urram) ann an Cànan is Cultar na Gàidhlig gu soirbheachail, faodaidh gum bi ùidh agad anns na dreuchdan a leanas:

 • Teagasg
 • Buidhnean Gàidhlig, leasachaidh agus ealain
 • Na meadhanan Gàidhlig

Can I progress into further study?

Is urrainn dhut adhartas a dhèanamh bhon BA (le Urram) Cànan is Cultar na Gàidhlig don MSc Cultar Dùthchasach agus Eachdraidh na Gàidhealtachd no gu trèanadh ann an rèidio/Tbh/air-loidhne leis an Dioplòma anns na Meadhanan Gàidhlig.

Is there more information available online?

QR Code - scan to visit course page

You can use the above QR code to connect directly to the course details.

Cuir a-steach airson Cànan is Cultar na Gàidhlig BA (le Urram)

Thoir an aire gum bi UHI Gàidhealtachd a Tuath, UHI Innse Gall agus UHI Gàidhealtachd an Iar ag atharrachadh an ainmean gu UHI a Tuath, an Iar agus Innse Gall san Lùnastal 2023. Cha toir seo buaidh air do roghainn cùrsa no ciamar agus càite an dèan thu sgrùdadh.

Tha mi airson tòiseachadh Lùn/Sult 2023

Tha sinn air leth toilichte gu bheil thu a' beachdachadh air ionnsachadh aig Oilthigh na Gàidhealtachd agus nan Eilean. Tha siostam inntrigidh UHI cothromach is fosgailte agus sinn dealasach a bhith a' tairgsinn co-ionannachd cothruim is a' seachnadh leth-bhreith. Bidh gach tagradh air a mheas a rèir airidheachd agus comas coileanaidh, gun leth-bhreith a thaobh gnè, aois, ciorraim, cinnidh no suidheachaidh shòiseo-eaconamaich. Bidh sinn a' cur fàilte air iarrtasan bho gach uile duine a tha ag iarraidh bhith na oileanach leinn agus tha e na amas againn seirbheisean iomchaidh is èifeachdach a thabhann do oileanaich le ciorraman.